Menu Sluiten

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding – CLB

Elke school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Voor onze school is dit:

Vrij CLB Meetjesland

Visstraat 14 – 9900 Eeklo

09 376 70 50

[email protected]

www.vclbmeetjesland.be

Contactpersoon CLB voor onze school :
mevr. Sophie Steyaert
[email protected]

Wanneer en hoe is het CLB bereikbaar?

 • Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
  (op maandag tot 17 uur).
 • Afspraken buiten de openingsuren kunnen enkel na afspraak. Buiten de openingsuren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
 • De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info over de aanwezigheid van het CLB
  kan je navragen bij de school.

Gesloten?

 • Op zaterdagen en zondagen
 • Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op https://feestdagen-belgie.be/)
 • Van 15 juli tot 15 augustus
 • Tijdens de kerstvakantie en paasvakantie: beperkte openingsdagen worden in overleg met andere CLB’s bepaald (te raadplegen op www.vclbmeetjesland.be en via affichage aan gebouw)

Wat doet het CLB?

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.

Voor vragen over een studierichting kan je ook al eens kijken op www.onderwijskiezer.be.

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd.

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en ouders steun ervaren, zich gewaardeerd voelen en betrokken worden. De CLB-begeleiding wordt beschermd door het beroepsgeheim.

Het CLB-team dat met leerlingen, ouders en onze school samenwerkt,
bestaat uit een contactpersoon en trajectbegeleiders:

 • De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen. Hij/zij beluistert jouw vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk.
 • Indien er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon je voorstellen om samen te werken met een trajectbegeleider van het CLB of je toeleiden naar een andere hulpverlener. De trajectbegeleiders bieden een begeleiding aan op maat en/of een diagnostisch traject. Trajectbegeleiders kunnen een arts, maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of verpleegkundige zijn. Jouw CLB-team bekijkt steeds wie het best jouw vragen om ondersteuning kan beantwoorden.

Zoals reeds gezegd, kan de school voorstellen dat het CLB jou verder begeleidt. De school bespreekt dit in principe vooraf met jullie. Als dit om één of andere reden niet gebeurde, zal de CLB-medewerker in een eerste gesprek dit met jou bespreken en beslissen jullie ook hier samen of er nog verdere gesprekken volgen. In verontrustende situaties, kan de school het CLB rechtstreeks vragen om tussen te komen.

Het CLB werkt ‘vraaggestuurd‘. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als wij aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, dan doet het CLB een begeleidingsvoorstel naar je kind.
Het CLB zet de begeleiding enkel voort als jullie daarmee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind zelfstandig kan beslissen om in te stemmen met de CLB-begeleiding.

Wij als school hebben recht op begeleiding door het CLB. Het CLB begeleidt ons door:

 • bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school te signaleren;
 • ons op de hoogte te brengen van bepaalde behoeften van leerlingen;
 • ons versterking aan te bieden bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school.
Je geeft toestemming bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB.

Het CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kun je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling een multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je kind van een school komt die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB Meetjesland. Jij hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat het dossier van je kind wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB of bij VCLB Meetjesland, Visstraat 14 te Eeklo.

Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kun je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

Je kunt je ook niet verzetten tegen:

 • de begeleiding van spijbelgedrag;
 • collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen voor besmettelijke ziekten;
 • de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Als je bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebt tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kun je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van 90 dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval moet je wel zelf de kosten betalen. Je bezorgt binnen 15 dagen na de datum van het onderzoek daarvan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Tot slot heeft je CLB nog een team van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor infoavonden en infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende schoolloopbaan.