Menu Sluiten

Pestactieplan en gedragscode

Pestactieplan en gedragscode
voor leerlingen

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

Gedragsregels en afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd:

Wat is plagen?

 • is als grap bedoeld
 • duurt maar even
 • is vaak tussen vriendjes

Wat is pesten?

 • heeft de bedoeling iemand te kwetsen
 • het pesten gebeurt steeds opnieuw
 • een groep tegenover één iemand, die zich niet goed kan verdedigen
 • voorbeelden: anderen uitlachen, bespotten, kinderen niet laten meespelen, slaan, schoppen, haar trekken
Het 4-sporen beleid:

Pesten is een complex probleem. Er is niet 1 oplossing in pestsituaties.
Het 4-sporenbeleid geeft aan dat er aan 4 sporen tegelijkertijd aandacht moet besteed worden en
zo nodig gewerkt moet worden.

De 4 sporen zijn:

 1. het slachtoffer
 2. de pester
 3. de groep
 4. de leraar en de ouders

De medewerkers van VCLB Meetjesland kunnen acties op school ondersteunen. Op vraag van leraren/zorgcoördinator/directie/ouders zijn individuele gesprekken met leerlingen en klasinterventies mogelijk. In overleg met de school wordt ook de no-blame methode gebruikt.

Gedragscode naar leerlingen toe:

 • ik gebruik de ander zijn/haar voornaam
 • ik scheld niemand uit
 • ik geef alle kinderen de kans om mee te spelen
 • ik aanvaard de ander zoals hij/zij is
 • ik heb respect voor elk ander, dus
  • ik lach niet met vb. kleding, uiterlijk, familie, tekorten
  • ik blijf af van andermans spullen
 • ik doe niemand pijn: ik schop, spuw of sla niet, ik trek niet aan de haren
 • aan roddelen doe ik niet mee
 • ik durf ‘neen’ te zeggen als iemand mij vraagt om mee te pesten
 • ik help de kinderen met problemen door bvb. een praatje met hen te slaan of hen te laten meespelen; ik kan (en ik wil) ook luisteren
 • ik meld onmiddellijk aan de persoon van toezicht wanneer er wordt gepest, want praten over pesten is geen klikken
 • als ik gepest word, vertel ik het zo vlug mogelijk aan iemand die me kan helpen
 • de pester krijgt een taak van de leraar: vb. een boek lezen en samenvatten, zich schriftelijk verontschuldigen, …

Gedragscode naar leraren toe:

 • elke persoon van toezicht, die pesten of ruzie vaststelt, reageert onmiddellijk zodat pestkoppen ophouden en erger kan voorkomen worden
 • dit wordt gemeld aan de leraar van de pester en de gepeste
 • de juf/meester spreekt de pester en gepeste aan
 • als een kind blijft pesten en de goede wil voor beter gedrag niet toont, zal dit aan de ouders gemeld worden.

Gedragscode naar ouders toe:

 • luister naar je kind als het iets komt vertellen over pesten
 • neem, bij een ernstig probleem, contact op met de school, wij zullen dit discreet behandelen
 • als de school u aanspreekt rond het pestgedrag van uw kind, toon dan positieve medewerking