Menu Sluiten

Visie en Missie

Missie en visie van vzw edugo scholengroep

Ons pedagogisch project

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Het opvoedingsproject van onze school is een programma, het is geen doel op zich. Het is een tekst die uitnodigt om er iets mee te doen en die heel rijke beloften inhoudt.

Het biedt de kans om de school verder uit te bouwen in de verschillende activiteiten binnen het schoolleven. Het helpt de school groeien in de geest van Jezus Christus.

In dit document wordt aangegeven wat het schoolteam als opvoedende gemeenschap op het oog heeft en hoe ze dit probeert te realiseren. Het betreft met andere woorden de fundamentele uitgangspunten voor alle pedagogische handelen.

Deze basisdoelen zijn :

 1. Het bieden van maximale ontplooiingskansen aan elk kind zowel op het vlak van zijn lichaam, verstand en gevoel als op sociaal vlak, als op het vlak van waardenbeleving en religie.
  Concreet betekent dit dat ons onderwijs vertrekt vanuit de leefwereld van de kinderen en dat ze kansen krijgen om zelf-ontdekkend te leren. Ervaringen opdoen, zelf ontdekken plaatst kinderen voor verrassingen en brengt hen tot verwondering en bewondering. Hier is de religieuze ervaring heel dichtbij. Er moet ook voldoende ruimte zijn om de wereld op allerlei creatieve manieren te benaderen. Langs groepswerk om  leren de kinderen sociaal functioneren en wordt het gevoel van verantwoordelijkheid voor de anderen ontwikkeld.
 2. Wij brengen respect op voor en aanvaarden van elk kind in onze school. Elk kind is evenwaardig.
  Wij willen rekening houden met de leefwereld, de mogelijkheden en het tempo van elk kind. Differentiatie is dus volgens ons noodzakelijk.Kinderen die op één of ander vlak kansen missen, hebben recht op onze uitdrukkelijke solidariteit. Speciaal voor deze kinderen opteren we voor een nauwe samenwerking tussen de leerkrachten, de zorgleerkracht, het CLB-centrum en de teamleiding.
 3. Heel belangrijk vinden we de religieuze dimensie in onze opvoedingstaak.
  We willen de kinderen laten kennismaken met de persoon, het leven en de leer van Jezus Christus. Het evangelie, de persoon en de boodschap van Jezus is de fundamentele inspiratiebron van ons opvoedingsproject en de toetssteen om ons denken, doen en laten te evalueren. Niet alleen in de godsdienstles maar ook in andere activiteiten worden kansen gegrepen om de kinderen waarden zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, vergevingsgezind, gelijkwaardigheid, hoffelijkheid, trouw, vrijheid, … bij te brengen.
 4. Wij opteren voor een dynamische school met goed uitgebouwde structuren.
  Wij streven naar een participatief schoolbeleid met overleg tussen directie, leerkrachten, ouders, schoolbestuur, schoolraad en andere democratische inspraakorganen.Ook op materieel gebied willen wij verder aan de school bouwen, om zo voor een aangenaam leef- en leerklimaat te zorgen.Wij willen vooral de waarde van de verbondenheid beklemtonen. In een collegiale school wordt één grote levende gemeenschap gevormd waarin iedereen zich thuis voelt en waar iedereen gehoord en beluisterd wordt.

Een woordje uitleg en duiding bij onze schoolnaam:

 • Onze schatkist is gevuld met vele stralende diamanten met daarrond vele prachtige juweeltjes : onze kinderen
  en hun juffen en meesters. Op onze school willen we hen allen laten schitteren op hun eigen manier.
 • In onze schatkist hebben we ook een rijkdom van vele talenten. In de loop van de ongeveer negen jaar, die de kinderen onze school doorlopen, willen we hen hun eigen talenten leren ontdekken en ontwikkelen, willen we uit onze ‘schatkist’ ook de waarden meegeven die ze in hun verdere leven en ontwikkeling zullen kunnen gebruiken om uit te groeien tot mooie mensen die hopelijk de doelen in hun leven kunnen bereiken.
 • Deze zoektocht, deze weg die we met hen willen gaan, wordt ook gesymboliseerd in het logo van onze school.

Wij willen graag onze kinderen uit het zesde leerjaar zien vertrekken met een schat aan wijsheden, kennis en ervaringen, om goed voorbereid te kunnen starten in het secundair onderwijs.